Sakjanya mayoritas warga Indonesia ini orang baek². Rasak’kan lah, di lingkungan sekitar kehidupan berlangsung aman, tentrem, jarang ada orang gegeran secara vulgar. Anak² tetap bisa bermain dengan riang gumbira. Hanya…

Tangisan leloehoer terasa begitoe menjajat djiwa. Air mata pedjoeang kemerdekaan membenamkan impian agoeng jang ditjatat dengan tinta emas. Betapa anak tjoetjoenja tak berdaja menghadapi perang soenji tanpa pertoempahan darah. Namoen…

Di antara ratoesan djoeta orang jang dinilai sebagai orang Djawa jang ilang djawané, sahaja termasoek di antaranja. Why? Ketika di hadapkan pada masalah penguasaan bahasa, huruf maupun aksara Djawa, sahaja…